Online резултати

ivanrilski_mc@abv.bg     Телефон: 0700 10216

Кандидастване за Ин витро по Фонд

{ color: #722120; }
ФОНД Ин витро:

MЦ „Св. Иван Рилски” има сключен договор с Център по Асистирана Репродукция (ЦАР), който дава възможност за реализиране на дейности по асистирана репродукция, при жени получили заповед (одобрение) за финансиране от ЦАР.
Кой може да кандидатства за финансиране от центъра?Всяка жена, ненавършила 43 годишна възраст и е български гражданин или със статут на постоянно пребиваващ в Р. България, отговаряща на изискванията според индикациите за получаване на финансова помощ за асистирана репродукция може да кандидатства.Индикации за финансиране:

Центърът финансира посоченото при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез инвитро оплождане при наличие на следните индикации:

1. Tубарен стерилитет при жената
а) липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени);
б) едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза;
в) двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация);
г) едностранна непроходимост с контралатерална стеноза;
д) двустранна интерстициална или истмична стеноза;
е) състояние след пластика на маточните тръби най-малко 12 месеца след пластиката, при положение че не е настъпвала вътрематочна бременност;
ж) доказана тежка ендометриоза (III и IV клас по AFS), както и по-лека, но засягаща интегритета на маточните тръби;
2. Стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4):
а) азооспермия, при хистологични данни за наличие на сперматогенеза;
б) олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:
аа) обем на еякулата < 1,0 ml;
бб) концентрация на сперматозоидите < 20 милиона/ml;
вв) сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 - 2);
гг) сперматозоиди с добра морфология < 30 % (по СЗО) или < 15 % (по Крюгер);
дд) наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;
3. Стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS;
4. Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология;
5. Доказано моногенно генетично заболяване или доказана балансирана хромозомна мутация при поне един от партньорите;
6. Доказано онкологично заболяване при жената.Какво финансира ЦАР?

Центърът финансира следните дейности по асистирана репродукция:

1. контролирана овариална (хипер)стимулация (КОХС) с един или повече от следните лекарствени продукти (по групи):
а) аналози на гонадолиберина (агонисти или антагонисти);
б) гонадотропни хормони (уринарни или рекомбинантни);
в) други (за лутеална поддръжка) - стероиди и/или хорионгонадотропин;
2. контрола на стимулационния процес чрез:
а) документирани ехографски прегледи;
б) хормонални изследвания;
3. АРТ методи (инвитро методики):
а) фоликулна пункция под ехографски контрол;
б) класическо инвитро оплождане;
в) оплождане чрез т.нар. ICSI;
г) (изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) трансфер на свежи ембриони;
д) (доп. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) криоконсервация на предимплантационни ембриони или на яйцеклетки (в случаите по чл. 26, ал. 1, т. 6);
е) (нова - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) трансфер на размразени ембриони, които са криоконсервирани със средства от центъра - необходимите ехографски прегледи, размразяване на ембрионите, култивиране при нужда и ембриотрансфер;
ж) (нова - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) асистирана репродукция на спонтанен цикъл - необходимите ехографски прегледи, 4 фоликулни пункции под ехографски контрол, оплождане, замразяване и размразяване на ембрионите, култивиране при нужда и необходимия брой ембриотрансфер/и.
(2) Лекарствените продукти, финансирани със средства от центъра, следва да са включени в Позитивния лекарствен списък и се осигуряват по реда на чл. 207, ал. 1, т. 5а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.Подаване на документите?

Медицинската документация се подготвя при нас, в медицинския център. Останалите документи се подготвят от заявителката. Образци на тях могат да се изтеглят от сайта на Центъра по асистиран репродукция (http://www.car-bg.org)Разглеждане на документи:

Подадените документи се разглеждат от Комисията към ЦАР, която провежда заседания не по-малко от веднъж месечно.Резултат

Въз основа на решението на комисията Директорът на Центъра издава Заповед за организационно и финансово подпомагане на заявителката, в която посочва размера на отпуснатата парична сума и избраното от нея лечебно заведение.Получаване на Заповедта

Заповедите се връчват по предварително изготвен график, за който пациентите се информират лично от служител на Центъра и се получават на адрес след повикване:
„Център за асистирана репродукция” гр. София, бул. "Акад. Иван Гешов"15, "Центъра по хигиена", 11 етаж, ст.23, от Директора на Центъра.Получаване на информация:

На този адрес ( http://www.car-bg.org/status.php) може да бъде проверен статуса на ЗаявлениетоСрок

Срокът за стартиране на процедури след одобрение за финансиране е ЕДНА година.
Центърът не финансира вече започнали ин витро опити, както и не възстановява средства за направени такива.

Повече информация можете да получите на сайта на Центъра по Асистирана Репродукция ( http://www.car-bg.org )